Osaamismerkkien hakemusjonot on käsitelty 22.10 saapuneisiin saakka (SVE 10.10). Jonossa on noin 350 hakemusta [5.11.2018]

Jonossa olevien puoltojen jälkeen ylitämme 26 000 puolletun osaamismerkin rajan! Taitotasolle 3 tunnistettua osaamista on jo 53:lla henkilöllä.
Tuhansia osaamismerkkejä on myös vastaanottamatta eli muistakaa myös vastaanottaa merkit kun saatte niiden puoltamisesta s-postia. Toimintaohje ja lisätiedot ovat puoltoviesteissä.

Osaamismerkit sivusto alkaa siirtyä uuteen osoitteeseen:

https://sites.google.com/edu.hel.fi/osaamismerkki


Osaamismerkin vastaanottaminen (Open Badge Passport) ja jakaminen muille

Hyväksytty osaamismerkkihakemus pitää myös vastaanottaa. Linkki vastaanottamiseen tulee hakemuksen hyväksymisviestissä - Nouda merkki - Get your badge. Tämän jälkeen osaamismerkki pitää tallentaa eli vastaanottaa vielä omassa osaamispassissa eli Open Badge Passportissa. Vain Passportin kautta osaamismerkkiä voi jakaa esim. esimiehelle tai myöhemmin muille tai linkittää omaan profiiliin esim. o365, LinkedIn, facebook jne. Esimieskeskutelumerkki edellyttää että esimies näkee hakijan osaamismerkkihakemukset. Osaamismerkki ei säily ilman vastaanottamista, eikä sen jakaminen esimiehelle ole mahdollista ilman osaamispassiin tallentamista.

Edu.hel.fi osaamismerkit ja Kompetensmärken

Edu.hel.fi osaamismerkit perustuvat Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelmaan vuosille 2016-2019 asettamiin tavoitteisiin. Digi.hel.fi -viitekehikon osaamistavoitteiden kuvausten mukaisesti osaamismerkit jakautuvat kolmelle eri taitotasolle. Teknisesti osaamismerkit on toteutettu Mozillan avoimelle lähdekoodille perustuvalla Open Badge ohjelmistolla jonka ylläpidosta vastaa Discentum. Tästä linkistä ruotsinkielisiin osaamismerkkeihin.

Opetuksen digitalisaatio-ohjelmaan liittyvät opetushenkilöstön tietoteknologian opetuskäytön taidot on kuvattu Digi.hel.fi-viitekehikon mukaisiin osaamismerkkeihin (alla), joita opetushenkilöstö voi hakea kuvaamalla taidon soveltamista omassa toiminnassa. Osaamismerkki perustuu kuvaukseen taidon soveltamisesta omaan käytännön toimintaan. Merkkihakemuksessa tarvitaan tällöin joitakin todisteita tai kuvauksia tuosta käytännön soveltamisesta, yleensä kuvauksen toiminnan tavoitteista (suunnitelma), toteutuksesta (kuvaus osallistujan näkökulmasta) ja näytteen hakijan ohjaamaan toimintaan osallistuvalta (palaute). Kussakin merkissä on tarkemmat ohjeet kuvausten antamiselle ja tarvittavista dokumenteista. Merkin hakija voi vapaasti päättää millaisesta toiminnallisesta kontekstista tai kohderyhmätoiminnasta antaa merkkihakemukseen kuvauksen. Toimintaan ja soveltamiseen voi käyttää kaikkia mahdollisia henkilökohtaisia, yhteisöllisiä tai ammatillisia tilanteita (esim. työelämä, vapaa-aika, verkostotyö, vapaaehtoistyö, kehittämistoiminta jne.). Lisätietoja osioissa Osaamismerkit, Merkkien saavuttaminen ja osaamismerkkejä koskeva PowerPoint Helsingin kaupungin opetushenkilöstön Edu.hel.fi osaamismerkit (12.3 MB).

Osaamismerkit haetaan työsähköpostiosoitteella (@edu.hel.fi tai @hel.fi)

Osaamismerkit tulee hakea työsähköpostiosoitteella. Osoite kirjoitetaan jokaisessa hakemuksessa erikseen lomakkeeseen joten osoitteen suhteen tulee olla tarkka. Jos osoite on virheellinen niin silloin esim. puolto ei tule hakijalle takaisin johtuen tuosta virheellisestä osoitteesta. Järjestelmän ylläpidon kautta osoitetta ei voi muuttaa. Jos käytät jotakin muuta kuin työsähköpostia niin tällöin tiedot eivät myöskään rekisteröidy toimialan tulosraportteihin. Passissa voi olla useampi sähköpostitunnus mutta työpostin tulisi olla siellä ensisijainen.

Osaamismerkkien kieliversiot

Osaamismerkit on nyt toteutettu kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi (kompetensmärken). Osaamismerkkien hakijan tulee valita jompikumpi kieli merkkien hakemiseen sillä kieliversiot eivät ole sidoksissa toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä että erikieliset merkit eivät kumuloidu tasomerkeiksi. Yksi suomenkielinen osaamismerkki ruotsinkielisten kanssa ei muodosta kokonaisuutta.

Tutustu ensin jo myönnettyihin osaamismerkkeihin

Osaamismerkkien hakemusten tekoa auttaa jos tutustuu jo myönnettyihin merkkeihin ennen oman hakemuksen työstöä. Tämä onnistuu osaamispassissa, josta löytyvät kaikki julkaistut osaamismerkit ja hakemukset. Osaamispassiin pääsee luomalla tilin ja profiilin open badge passportissa.

Osaamismerkit perustuvat digitalisaatio-ohjelman 2016-2019 tavoitteisiin

Osaamismerkkien käyttö perustuu Helsingin kaupungin oppilaitoksissa toteutettavaan digitalisaatio-ohjelmaan vuosille 2016-2019 jonka mukaan osaamisesta myönnetään Digi.hel.fi-taitotasojen mukainen Open Badge osaamissertifikaatti.

Osaamismerkkijärjestelmä tukee henkilöstön osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

Osaamismerkit on yksi tapa tunnistaa ja tunnustaa henkilöstön toiminnallista osaamista. Osaamismerkit tukevat osaamisen tunnistamista tarjoamalla kuvauksen tavoiteltavasta taidosta ja toiminnasta sen eri muodoissa ja soveltamiskohteissa. Taidon toteuttamisen kontekstia tai soveltamista ei ole ennakkoon rajoitettu mikä avaa uusia mahdollisuuksia kuvata omaa käytännöllistä osaamista. Näin osaamismerkit toimivat välineenä tunnistaa omaa osaamista ja jakamalla tämä esimiehen ja työyhteisön tai sidosryhmien kanssa tarjoaa myös muille mahdollisuuden tunnustaa tämä osaaminen. Organisaatio tunnustaa osaamisen myöntämällä osaamismerkin mutta myös käyttämällä tätä tietoa osaamisesta toiminnan ja yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Edu.hel.fi osaamismerkkien toteutus ja ylläpito

Teknisesti osaamismerkit on toteutettu Mozillan ylläpitämän avoimelle lähdekoodille perustuvalla Open Badge ohjelmistolla, jonka ylläpidosta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (KASKO) vastaa Discentum. KASKOn toimialan Open Badge Factory ympäristöstä ja ylläpidosta vastaa osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikkö (OTKE).

Osaamismerkkien hakeminen

Osaamismerkkien hakeminen ja vastaanottaminen edellyttävät Open Badge Passport -tilin avausta Open Badge sivustolta. Tili on kaikille ilmainen. Rekisteröityminen tulisi tehdä organisaatiomerkkien hakemiseksi organisaation työpostiosoitteella. Myös hakemuksissa on aina käytettävä työnantajan antamaa s-postiosoitetta. Tarkemmin OB:n käyttölisenssistä OB:n omilta sivuilta täältä. Toimiala käyttää OB:n ulkoisesti ylläpidettyä lisenssiä opetushenkilöstön osaamismerkkien toteutuksessa mikä tukee erityisesti organisaation sisällä ja ulkopuolella verkostoituvaa käyttöä kaupunkilaajuisesti ja laajemminkin. Kukin osaamismerkin saaja kontrolloi täysin itsenäisesti merkin näkyvyyttä ja jakelua osaamismerkki passin (Open Badge Passport) kautta (ks. tarkemmin OBP).

Hakemusten käsittelijät eli puoltajat

Osaamismerkkihakemuksia käsittelevät eri koulutusasteiden opetushenkilöstö eli esim. lukioiden hakemuksia puoltavat lukioiden opetushenkilöstöön kuuluvat opettajat. Kaikki puoltajat ovat suorittaneet kaikki Digi.hel.fi taitotasot ja hakeutuneet erikseen puoltajatoimintaan. Ketään ei voida määrätä puoltajaksi eikä sellaiseksi pääse ilman erillistä tehtävään hakeutumista. Tavoitteena on että puoltajia olisi kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa jolloin toteutuisi kollegiaalisen tunnistamisen tavoite. Puoltajat ovat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisia tai tekevät työtä heille sopivassa määrin esim. jonkun tehtävän ohessa, useimmiten ilman erillistä korvausta.

Hakemuksien käsittelyjärjestys

Hakemuksia ei voida käsitellä henkilöittäin järjestyksessä vaan käsittelyjärjestys voi olla jopa päinvastainen kuin hakijan hakemusjärjestys. Tämä johtuu hakemusten käsittelytavasta joka on merkkikohtainen eikä hakijakohtainen koska järjestelmä ei muunlaista salli. Puoltajat käyvät läpi hakemuksia merkki kerrallaan vanhimmasta hakemuksesta lähtien. Jos koululla on oma puoltaja tämä voi tehdä puoltoja noukkimalla omia henkilöitä jonosta jne. jolloin tilanne on toinen.

Osaamismerkkihakemuksen keskeyttäminen, hylkääminen, palautus ja täydentäminen

Osaamismerkkihakemuksen täyttämisen voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa myöhemmin. Tämä tapahtuu aina "Tallenna ja palauta myöhemmin" linkkiä käyttämällä. Järjestelmä lähettää hakijan s-postiin tiedon hakemuksen tallentamisesta ja linkin jolla hakemuksen täyttämistä voi jatkaa. Samalla periaatteella toimii puutteellisten hakemusten palautus eli hakija saa s-postiin tiedon hakemuksen "Palautetaan täydennettäväksi" tilasta ja hyperlinkin sen täydentämiseksi. Jos jostain syystä lähettää useampia "uusia" hakemuksia niin niistä seuraa useita osaamismerkkejä. Merkkien tai hakemusten yhdistely ei ole mahdollista järjestelmässä eivätkä edes myöntäjät näe tai pysty tarkastelemaan toisia hakemuksia hakemusten myöntämisen yhteydessä. Toistuvasti selkeästi puutteellisesti tai epäasiallisesti täytetyt lomakkeet hylätään samoin kuin ylimääräiset identtiset hakemukset. Myös hakemukset joita ei ole edes yritetty täyttää ohjeiden mukaan hylätään.

Hylätty osaamismerkki

Hylättyä osaamismerkkiä ei voida jatkaa tai täydentää. Hylätty osaamismerkki tarkoittaa aina että hakemus on tehtävä kokonaan alusta uudella hakemuksella. Hylättyjä hakemuksia syntyy kun annetaan väärä tai viallinen sähköpostiosoite joita ei voida palauttaa koska osoite ei toimi. Teknisesti myöntäjillä ei ole mahdollisuutta korjata osoitteita tai esim. hakemuksen kirjoitusvirheitä jne. Toistuvasti selkeästi puutteellisesti tai epäasiallisesti täytetyt lomakkeet hylätään samoin kuin ylimääräiset identtiset hakemukset. Myös hakemukset joita ei ole edes yritetty täyttää ohjeiden mukaan hylätään suoraan.

Osaamismerkkien käsittely ja käsittelyajat

Osaamismerkkihakemuksia käsittelevät eri yksikköjen opetushenkilöstö joka on jo saavuttanut taitotason 3 kaikki osaamismerkit ja hakeutunut tähän ns. myöntäjätoimintaan eli osaamisen tunnistamisen vertaistoimintaan. Käsittelyajoissa pyritään n. kolmen arkipäivän tavoiteaikaan mutta esim. yhteisöllisten työpajojen yhteydessä työstettävien hakemusten suuri määrä voi venyttää käsittelyaikoja useillakin työpäivillä, jopa viikkoja. Jos hakemuksesta ei ole tullut viestiä n. 3 viikon kuluessa sen jättämisestä niin voi olla aiheellista kysellä sen perään: osaamismerkki@edu.hel.fi

Edu.hel.fi osaamismerkit ja Digi.hel.fi -viitekehikko

Edu.hel.fi osaamismerkit perustuvat Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016-2019 asettamiin tavoitteisiin. Digi.hel.fi -viitekehikon kuvaamien taitotasokuvausten mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opetushenkilöstölle suunnatut osaamismerkit (18 kpl) jakautuvat kolmelle eri taitotasolle. Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen muodostaa ensimmäisen ja tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen toisen taitotason. Kolmas taitotaso sisältää tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaamisen.

Esimieskeskustelumerkki ja taitotasomerkki

Varsinaisten osaamismerkkien lisäksi merkkikokonaisuus sisältää kullekin taitotasolle oman esimieskeskustelumerkin sekä taitotasomerkin. Esimieskeskustelumerkillä osaamismerkkien saavuttaminen kytketään organisaation ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen ensisijaisesti olemassa olevaa ja käytännöissä tapahtuvan osaamisen tunnustamisena ja toisaalta osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisessa. Esimieskeskustelussa esimiehet tunnistavat ja tunnustavat hakijan osaamisen vastaavalle Digi.hel.fi taitotasolle tarkastelemalla hakijan osaamismerkkihakemuksia. Tämä tapahtuu siten että hakija on jakanut esimiehelleen saavuttamansa osaamismerkit ja hakemukset osaamispassin avulla. Tarkastelemalla osaamismerkkihakemuksia esimiehet samalla myös tunnistavat osaamisen kehittämistarpeita eli täydennyskoulutustarpeita. Esimiehen antama tunnustus osaamisesta mahdollistaa taitotasomerkin saavuttamisen. Tämä kirjataan puoltona esimieskeskustelumerkin hakemukseen. Tämän lisäksi sovitaan yhdessä jokin uusi tavoite osaamisen kehittämiselle, joka myös kirjataan merkkihakemukseen. Esimiehen puollon ja tavoitteen hakija kirjaa omaan esimieskeskustelumerkkihakemukseen.

Taitotasomerkki myönnetään kaikille automaattisesti kun kaikki muut taitotason osaamismerkit ja esimieskeskustelumerkki on myönnetty.

Osaamismerkkien hallinnosta ja ylläpidosta vastaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (KASKO) osaamismerkeistä vastaa osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikkö (OTKE) ja siellä järjestelmän pääkäyttäjä ja kehitystyöstä vastaava erityssuunnittelija Jukka Orava.

Lisätietoja osaamismerkeistä: Erityissuunnittelija Jukka Orava (etunimi.sukunimi@hel.fi) - Jukka Orava on työvapaalla 31.8.2018 saakka; osaamismerkkejä koskevat kysymykset voi lähettää yksikön päällikölle (Mari Suoja, etunimi.sukunimi@hel.fi).
Palaute ja kysymykset osaamismerkeistä: osaamismerkki@edu.hel.fi


Lähteet


  • Helsingin kaupungin opetusvirasto, 2016. Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016–2019.

Lisätietoja osaamismerkeistä suomeksi ja englanniksi: Erityissuunnittelija Jukka Orava (etunimi.sukunimi@hel.fi), mera information: Specialplanerare Kristian Roos (kristian.roos@hel.fi)