Oppimisprosessi voidaan nähdä esim. kolmivaiheisena polkuna, jossa oppiminen tapahtuu ja etenee erilaisten vaiheiden kautta.

 1. Tavoitteen asettelu, jonka aikana oppija määrittelee omat tavoitteet suhteessa toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja omaan osaamistasoon.
 2. Itsenäinen työskentely, jonka aikana oppija perehtyy ja syventyy opiskeltavaan aiheeseen.
 3. Yhteistyö ja keskustelu, jolloin oppija tuo oppimansa asiat ja käsitykset muille nähtäväksi sekä selittää ja perustelee niitä.

Y. Engeströmin (1992) mukaan oppimisprosessi muodostuu oppimisvaiheista.
 • Motivoituminen aiheeseen
 • Ennakkokuvan muodostus aiheesta
 • Asian sisäistäminen
 • Asian soveltaminen toimintaan
 • Ajattelu- ja toimintamallien muodostaminen
 • Ajattelu- ja toimintamallien arviointi
 • Oppimisprosessin arviointi

Jokaisen vaiheen aikana oppija hahmottaa osaamistaan ja oppii ymmärtämään kehittymistarpeitaan. Engeströmiä mukaillen voidaan oppimisprosessi kuvata seuraavalla tavalla:

Oppimisprosessin kesto voi vaihdella opittavan aiheen ja oppijan oppimistaitojen ja -valmiuksien mukaan. Oppimisprosessiin vaikuttavien tekijöiden tunteminen auttaa koulutuksen suunnittelijaa rakentamaan oppimispolun ja kouluttajaa tukemaan oppijaa sen aikana. Koulutusta suunniteltaessa on tärkeää arvioida, kuinka paljon aikaa ja työtä oppijan tulee käyttää oppimisprosessiin.

Oppimisprosessin aikana oppija
 • kuuntelee -- havainnoi
 • tekee tehtäviä -- ratkoo ongelmia
 • kirjoittaa ja lukee
 • harjoittelee ja kokeilee
 • yhdistää asioita aiempaan tietoon
 • erottelee olennaisen ja epäolennaisen
 • erottelee osat ja kokonaisuudet
 • tulkitsee havaintoja
 • hahmottelee oman näkemyksen
 • keskustelee asioista muiden kanssa.

Lisää aiheesta